Извештај о раду школе за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године.
Извештај о раду директора за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године.
Извештај о стручном усавршавању запослених у периоду од 01.09.2016. до 28.02.2017. године.
Извештај о раду Тима за безбедност у периоду од 01.09.2016. до 28.02.2017. године.
Извештај о реализованој матурантској екскурзији у првом полугодшту школске 2016/2017. године
МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, САВЕТА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
1/5
Записник са прве седнице Савета родитеља.
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Распоред писаних провера у другом тромесечју другог полугодишта, школске 2016/2017. године.